ตกแต่งหน้าห้องสมุด คณะมนุษย์ศาสตร์ มอบให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย