ออกแบบตกแต่ง ห้องอเนกประสงค์ “ห้องอริยมรรค” และห้องสอบดุษฎีนิพนธ์ “ห้องปัญญา” มอบให้ภาควิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย