อำนวยความสะดวก เรื่องสถานที่พัก-ภัตตาหาร-ปานะ แก่คณะสงฆ์ที่จัดงานธรรมยาตรา คลองบางนางแท่น ให้ใช้สถานที่ที่โรงงาน ทุกปีเริ่มตั้งแต่ 2558