ออกแบบหลักสูตรอบรม – เป็นวิทยากร โครงการศีลจาริณี – ชีน้อย ภาคฤดูร้อน วัดมเหยงคณ์ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2556